کنترل کیوبال با افه رو (follow shot)


در درس معرفی ضربات افه در بیلیارد به کنترل توپ سفید (cue ball) در ضربات که به صورت مستقیم به توپ هدف (object ball) برخورد دارد پرداختیم . اما همیشه ضربات مستقیم نیستند و در اکثر موارد ضربات دارای زاویه هستند از این جهت در این آموزش به کنترل کیو بال در هنگام ضربات زاویه دار خواهیم پرداخت . پیش بینی حرکت کیوبال در ضربات افه رو : 

رفتار کیوبال در هنگام ضربات زاویه دار با افه رو ،  زاویه 30 درجه میباشد . همان طو رکه در تصویر زیر مشاهده  میکنید کیوبال بعد از برخورد با توپ هدف (Object Ball)  ، در زاویه 30 درجه به حرکت خود ادامه می دهد . 


 کنترل کیوبال با افه رو


در صورتی که پیدا کردن زاویه 30 درجه برای شما مشکل می باشد . می توانید از روش 2 انگشت اشاره و وسط استفاده نمایید طبق تصویر زیر :