کنترل کیوبال با افه استان (Stun)


در آموزش انواع ضربات در بیلیارد به معرفی ضریه افه استان (Stop Shot)  پرداختیم و آموختیم که برای متوقف کردن کیوبال بعد از برخورد با توپ هدف به کدام نقطه ضربه بزنیم  . در آن آموزش توپ سفید (Cue Ball)  و  توپ هدف (Object bal) در یک ردیف قرار داشتند ، اما همیشه قرارگیری توپها در یک ردیف نیست . با اجرای ضریه Stop Shot در موقعیتها ی زاویه دار کیوبال در زاوایه 90 درجه به حرکت خود ادامه میدهد . به تصویر زیر دقت نمایید.


 کنترل کیوبال با افه استانهمچنین به وسیله انگشت شصت و اشاره به صورت 90 درجه L می توانیم جهت حرکت کیوبال در هنگام اجرای ضربات Stop Sho را پیش بینی کنیم. تصویر زیر :