آموزش ضربه bank در بیلیارددر این مطالب به معرفی و آموزش ضربات bank در بیلیارد می پردازیم . اما قبل از آن  نیاز است که یک یاد آوری از ضربات kick داشته باشیم و تفاوت آن با ضربات bank را توضیح بدهیم . 

  ضربات Bank : ضرباتی که توپ سفید (Cue Ball) ابتدا به توپ هدف (object ball) برخورد میکند و توپ هدف به باند برخورد میکند و پاکت میشود را ضربات bank گفته میگویند . 

ضربات kick : به ضرباتی که توپ سفید (Cue ball) ابتدا به باند برخورد میکند و سپس به توپ هدف برخورد میکند ضربات kick گفته میشود .

 

در تصویر پایین به خوبی تفاوت این دو به نمایش گذاشته شده است . 


 تفاوت ضربه bank و kick در بیلیارد


همان طور که اشاره شده در ضربات bank هم مانند ضربات kick ما با باندها (rails) سرو کله داریم .  درک رفتار باندها در ضربات مختلف به ما کمک میکند تا بتوانیم از آنها بهره ببریم . بنابراین به رفتار باندها میپردازیم : 

1. ضربات با سرعت متوسط با همان زاویه که با باند برخورد میکند نیز خارج میشود .

2. ضربات آرام با زاویه باز تر از باند خارج میشود . 

3. ضربا ت سریع با زاویه بسته تر از باند خارج می شود 


 تاثیر سرعت بر روی باند در بیلیارد


4. ضربات دارای ساید (English shot) با زاویه متفاوت از باند برمیگردد . اگر ضربه با ساید راست زده شود به سمت راست و اگر با ساید چپ زده شود به سمت چپ متمایل می شود . 


در آموزش ضربات با استفاده از  باند آنچه به عنوان تئوری نیاز است بدانیم در بالا ذکر شد .  هم اکنون لازم است به صورت عملی  این مبحث را تجربه کنید ، برای تمرین می توانیم کیوبال را روبروی یکی از الماس ها (دایموندها) قرار بدیم با ضربات آرام ، سریع و متوسط و همچنین ضربات دارای افه تست کنیم .