کنترل کیوبال با افه زیر (Draw Shot)


قبلا در آموزش ضربات چرخشی (افه) در بیلیارد به چگونگی اجرای افه زیر یا back spin پرداختیم . آموختیم برای اجرای این ضربه به کدام نقطه کیوبال ضربه بزنیم . در آن آموزش توپ سفید (Cue ball)  و توپ هدف (object ball)  هر دو در یک خط مستقیم و هم ردیف بودند که بعد از برخورد کیوبال  در همان خط (Line shot) به عقب برمی گشت . 

اما در اجرای افه زیر در موقعیتها دارای زاویه پیش بینی حرکت یوبال خیلی ساده نیست . در اجرای  افه رو و افه استان ، حرکت کیوبال در زاویه 30 و 90 درجه بود اما در افه زیر نمی توان زاویه ای را برای آن تعریف کرد چون به پارامترهای مختلف از جمله شدت ضربه و مقدار پیچش توپ بستگی دارد  به تصویر زیر دقت نمایید : 


 کنترل کیوبال با افه زیراما نگران نباشید با افزایش تجربه به مرور به صورت حسی می توانید حرکت کیوبال را پیش بینی و کنترل کنید  .  اجرای عملی را در ویدیو زیر مشاهده میفرمایید :